Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11857
Nhan đề: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
Tác giả: Tiến, Ngô Quốc
Từ khoá: Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Công ty cổ phần
Sales accounting
Cost accounting
Stock companies
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Phản ánh và đánh giá thực trạng việc tổ chức công tác kế toán như doanh thu, chi phí, lợi nhuận, hoạt động bán hàng xuất khẩu tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Qua đó đề xuất giải pháp, khuyến nghị hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11857
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ngo Quoc Tien. SVLV001953.pdf4,11 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.