Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11859
Nhan đề: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu An Giang
Tác giả: Hạnh, Nguyễn Thị Hồng
Từ khoá: Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Công ty tư nhân
Sales accounting
Cost accounting
Private companies
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Hệ thống cơ sở lý luận về kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Tìm hiểu quy trình xử lí, phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang. Phản ánh công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh quý IV năm 2017 tại công ty. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2015, 2016 và 2017 thông qua các chỉ tiêu tài chính. Nhận xét và đề ra một số giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11859
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Hong Hanh. SVLV001954.pdf2,01 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.