Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11860
Nhan đề: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm
Tác giả: Hoa,  Phạm Thị Tuyết
Từ khoá: Kế toán chi phí
Công ty cổ phần
Cost accounting
Stock companies
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Phản ánh và đánh giá thực trạng việc tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm. Phân tích các yếu tố biến động lượng, giá của các đối tượng chịu chi phí, mối liên hệ giữa chi phí với giá thành sản phẩm, đồng thời phân tích kế hoạch hạ giá thành các sản phẩm của công ty. Qua đó đề ra giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11860
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Thi Tuyet Hoa. SVLV001951.pdf3,61 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.