Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11865
Nhan đề: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khách sạn Nhựt Quang Boss Palace
Tác giả: Quyên, Thân Ngọc Bảo
Từ khoá: Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Công ty tư nhân
Sales accounting
Cost accounting
Private companies
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng về công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khách sạn Nhựt Quang Boss Palace. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty giai đoạn 2015-2017. Qua đó đưa ra những nhận xét và khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại khách sạn
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11865
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Than Ngoc Bao Quyen. SVLV001959.pdf4,08 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.