Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11866
Nhan đề: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Trường Thắng
Tác giả: Thanh, Trương Ngọc Tuyết
Từ khoá: Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Công ty tư nhân
Sales accounting
Cost accounting
Private companies
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Phản ánh và đánh giá thực trạng việc tổ chức công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Trường Thắng. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh, các biến động trong kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11866
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.DH15KT2-TRUONG NGOC TUYET THANH - DKT141644.pdf3,34 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.