Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11875
Nhan đề: Sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tín dụng của một số ngân hàng thương mại ở thành phố Long Xuyên
Tác giả: Kiên, Trần Phạm Nhật
Từ khoá: Sự hài lòng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn ngân hàng
Tín dụng
Consumer satisfaction
Banks and banking
Bank loans
Credit
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Xác định các thành phần đo lường chất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân của một số ngân hàng thương mại tại thành phố Long Xuyên. Xác định mức độ tác động của các thành phần chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng cá nhân tại một số ngân hàng thương mại ở thành phố Long Xuyên. Đánh giá sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tín dụng tại một số ngân hàng thương mại ở thành phố Long Xuyên. Kiểm định sự khác biệt trong đánh giá sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tín dụng tại một số ngân hàng thương mại ở thành phố Long Xuyên theo một số biến nhân khẩu học: giới tính, độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11875
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24.DH15NH-TRAN PHAM NHAT KIEN-DNH142077.pdf3,44 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.