Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11876
Nhan đề: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh An Giang
Tác giả: Nương, Trần Thị Hồng
Từ khoá: Thanh toán quốc tế
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Balance of payments
Banks and banking
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Phân tích hoạt động chuyển tiền, hoạt động nhờ thu, hoạt động tín dụng chứng từ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh An Giang. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11876
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Hong Nuong.SVLV001975.pdf1,74 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.