Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11880
Nhan đề: Phân tích hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh An Giang, phòng giao dịch Tân Châu : |bKhóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng
Tác giả: Ngân, Trương Thị Kim
Từ khoá: Vay vốn ngân hàng
Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Bank loans
Credit
Banks and banking
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, phòng giao dịch Tân Châu. Phân tích và đánh giá khái quát tình hình hoạt động cũng như cho vay của ngân hàng. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay tại ngân hàng
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11880
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truong Thi Kim Ngan. SVLV001973.PDF3,39 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.