Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11882
Nhan đề: Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam – Phòng giao dịch Tài chính cộng đồng Chi Lăng
Tác giả: Ních, Néang Srây
Từ khoá: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Credit
Banks and banking
Tín dụng ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cũng như đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam – Phòng giao dịch Tài chính cộng đồng Chi Lăng trong ba năm 2015-2017. Qua đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hoạt động cho vay tại Phòng giao dịch Tài chính cộng đồng Chi Lăng
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11882
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NEANG SRAY NICH. SVLV001967.pdf1,45 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.