Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12000
Nhan đề: Xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tài Ký
Tác giả: Ngân, Trần Thị Kim
Từ khoá: Kế toán doanh thu
Kế toán xác định
Công ty tư nhân
Kế toán
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN. Chuyên ngành Kế toán
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12000
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT8KT2-DKT127252-Tran Thi Kim Ngan.pdf4,73 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.