Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12066
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty cổ phần ngành vận tải niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2017
Tác giả: Hương, Nguyễn Thị Kim
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp
Giao thông vận tải
Công ty cổ phần
Corporate governance
Transportation
Stock companies
Tài chính doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Phân tích thực trạng và các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty cổ phần ngành vận tải được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó đề ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12066
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Kim Huong. SVLV001947.pdf1,88 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.