Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12067
Nhan đề: Xây dựng mô hình đánh giá chất lượng xoài cát Hòa Lộc sau thu hoạch
Tác giả: Hiển, Trần Xuân
Từ khoá: Xoài
Trái cây
Công nghệ sau thu hoạch
Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Xoài cát Hòa Lộc
Công nghệ thực phẩm
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thiết lập mô hình dự đoán tương đối chính xác chất lượng xoài cát Hòa Lộc ở các thời điểm sau thu hoạch dựa vào sự biến đổi độ cứng và màu sắc; Xây dựng mô hình tương quan giữa điều kiện tồn trữ (nhiệt độ, thời gian) với màu sắc (độ cứng) của xoài và chất lượng ở các thời điểm sau thu hoạch để chọn nguồn nguyên liệu thích hợp cho quá trình sử dụng tươi, chế biến buôn bán trong nước hoặc cho mục đích xuất khẩu.
Mô tả: Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm và đồ uống
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12067
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.Tran Xuan Hien.LV00418.cap do 2. file.pdf33,43 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.