Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1220
Nhan đề: Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động Marketing trong hợp tác xã nông nghiệp tại An Giang
Tác giả: Toàn, Cao Minh
Từ khoá: Kinh tế
Marketing
Hợp tác xã
Nông nghiệp
An Giang
Năm xuất bản: 2004
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu và đánh giá thực trạng Marketing trong hợp tác xã nông nghiệp hiện nay ở An Giang, từ đó tìm ra những thuận lợi và khó khăn của hợp tác xã cũng như những cơ hội và nguy cơ mà hợp tác xã phải đối mặt trong nền kinh tế thị trường. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp kịp thời về việc vận dụng Marketing trong lĩnh vực kinh doanh hàng hoá và dịch vụ nông nghiệp, giúp cho việc sản xuất, tiêu thụ được tiến triển tốt và mang lại lợi ích thiết thực cho hợp tác xã.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1220
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
motsobienphapdaymanhhoatdongmarketing.pdf1,09 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.