Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12209
Nhan đề: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang
Tác giả: Liễu, Trần Thị Như
Từ khoá: Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Công ty cổ phần
Sales accounting
Cost accounting
Stock companies
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Nhận dạng và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quá trình thu thập chứng từ, ghi sổ, xử lý và lưu trữ chứng từ liên quan đến khoản mục doanh thu, chi phí, xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận, các tỷ số tài chính của công ty từ BCBC của công ty. Phân tích môi trường kinh doanh để đi sâu nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty. Qua đó đề ra những ý kiến, khuyến nghị giúp công ty hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy kế toán và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12209
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Nhu Lieu. SVLV001957.pdf2,27 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.