Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1224
Nhan đề: Khảo nghiệm tính thích nghi của 7 giống bắp lai trong vụ Đông Xuân ở huyện Tân Châu, tỉnh An Giang
Tác giả: Sơn, Trần Thanh
Từ khoá: Bắp lai
Ngô
Cây giống
Tân châu
An giang
Tóm tắt: Khảo sát hiện trạng kỹ thuật canh tác bắp lai của nông dân; chọn giống bắp lai có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, thích hợp với điều kiện sản xuất vụ Đông Xuân năm 2008 - 2009 ở huyện Tân Châu. Sau cùng đưa ra kết quả điều tra khảo sát và đề nghị sản xuất thử 1 số giống bắp lai triển vọng.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1224
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThanhSon09.pdf1,01 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.