Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12325
Nhan đề: Nghiên cứu xúc tác quang hóa TiO2 để phân hủy chất ô nhiễm hữu cơ
Tác giả: Tân, Phạm Phát
Từ khoá: Quang hóa học
Hóa học hữu cơ
Hóa học
Photochemistry
Chemistry, Organic
Chemistry
TiO2
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: So sánh hoạt tính quang xúc tác của các màng TiO2 được chế tạo theo các phương pháp khác nhau cố định trên đế kính thủy tinh nhằm lựa chọn màng xúc tác TiO2 có hiệu quả cao và nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện phản ứng đến hoạt tính xúc tác với mô hình phản ứng phân hủy phenol và thuốc nhuộm trong nước
Mô tả: Luận văn Thạc sĩ Hóa học ngành Hóa Lý
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12325
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Pphat Tan.LV00423.cap do 1.File.pdf13,34 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.