Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1233
Nhan đề: Những khuynh hướng chủ nghĩa xã hội trên thế giới từ 1945 đến 2010: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Tác giả: Kim, Nguyễn Bảo
Từ khoá: Chủ nghĩa xã hội
Lịch sử
1945 - 2010
Tóm tắt: Sơ lược phong trào xã hội chủ nghĩa trên thế giới trước năm 1945, phân loại các khuynh hướng chủ nghĩa xã hội trên thế giới từ năm 1945 đến 2010 và các khuynh hướng chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, làm rõ sự phát triển và xu hướng vận động của bốn khuynh hướng chủ nghĩa xã hội trên thế giới từ 1945 đến năm 2010.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1233
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Bao Kim.pdf845,52 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.