Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12335
Nhan đề: Chuyển đổi dữ liệu giữa XML và cơ sở dữ liệu quan hệ
Tác giả: Truyền, Nguyễn Thị Mỹ
Từ khoá: XML
Cơ sở dữ liệu quan hệ
Kĩ thuật phần mềm
XML (Document markup language)
Relational databases
Software engineering
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm Hà Nội
Tóm tắt: Mục tiêu chính của đề tài là tập trung nghiên cứu chuyển đổi định dạng giữa dữ liệu XML và CSDL quan hệ dựa trân lược đồ XML và lược đồ quan hệ. Cụ thể, luận văn đi sâu nghiên cứu một số thuật toán chuyển đổi cơ bản hướng cấu trúc và một thuật toán chuyển đổi hướng dữ liệu. Đồng thời, dựa trên các thuật toán cơ bản đó, luận văn nghiên cứu việc chuyển đổi có thể đảm bảo được các ràng buộc, giảm dư thừa dữ liệu, và có thể khai thác tối đa khả năng, lợi ích của hướng tiếp cận này
Mô tả: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Công nghệ Thông tin ngành Khoa học Máy tính
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12335
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.Nguyen Thi My Truyen.LV00409. cap do 1 . file.pdf17,98 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.