Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12343
Nhan đề: Thu thập và định danh ba loại nấm ký sinh côn trùng Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana và Paecilomyces sp. ở bốn tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bằng phương pháp PCR thử nghiệm hiệu lực của ba chế phẩm lên một số đối tượng trên rau
Tác giả: Phước, Lê Hữu
Từ khoá: Nấm ký sinh côn trùng
Rau
Nấm bệnh hại cây trồng
Bảo vệ thực vật
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thu thập và định danh ba loài nấm ký sinh côn trùng Metarhizium anisopliae Metsh. Sorok., Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. and Paecilomyces sp. Bainier ở 4 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bằng phương pháp PCR; Thử nghiệm hiệu lực của 3 chế phẩm từ nấm này lên một số đối tượng gây hại quan trọng trên rau.
Mô tả: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Bảo vệ thực vật
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12343
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV00426. lehuu Phuoc.cap do 4. file.pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn1,8 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.