Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1246
Nhan đề: Phân Tích Qui Trình Hoạt Động Giao Hàng Và Thanh Toán Quốc Tế Trong Kinh Doanh Xuất Khẩu Gạo Tại An Giang
Tác giả: Xuân, Nguyễn Thanh
Từ khoá: Nghiên cứu khoa học
Thanh toán quốc tế
Xuất khẩu gạo
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu gồm hai nội dung: - Phát họa rõ nét hơn thực tế giao nhận và thanh toán trong kinh doanh xuất khẩu gạo. - Đánh giá khái quát tình hình hoạt động giao nhận và thanh toán trong kinh doanh xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp tại tỉnh An Giang hiện nay
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1246
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
phantichquitrinhhoatdong.pdf618,91 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.