Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12549
Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của axit gibberellic đến tỉ lệ nảy mầm và hàm lượng chất GABA trong hạt trên một số giống lúa phổ biến tại ĐBSCL
Tác giả: Lam, Lê Thị Ngọc
Từ khoá: Khoa học cây trồng
Lúa nước
Crop science
Rice
Axit gibberellic
Tỷ lệ nẩy mầm
GABA
Lúa giống
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Khảo sát ảnh hưởng các nồng độ của axit gibberellic đến khả năng đánh thức miên trạng giúp tăng tỷ lệ nảy mầm của các giống lúa; Khảo sát ảnh hưởng các nồng độ của axit gibberellic đến khả năng tạo GABA của hạt lúa sau khi nảy mầm; Đánh giá và chọn lọc nồng độ axit gibberellic thích hợp nhất đến khả năng đánh thức miên trạng của các giống lúa.
Mô tả: Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Khoa học cây trồng
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12549
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVHV000002.LeThiNgocLam.capdo 4.File.pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn2,02 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.