Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1255
Nhan đề: Điều Tra Nhu Cầu Nhân Lực Ngành Nghề Trong Nông nghiệp Ở An Giang
Tác giả: Hiền, Tô Thiện
Từ khoá: Nghiên cứu khoa học
Nguồn nhân lực
Ngành nghề
Nông nghiệp
Điều tra
An giang
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu về nhu cầu nhân lực ngành nghề trong nông nghiệp tại tỉnh An Giang nhằm giúp cho trường Đại Học An Giang thiết kế những chương trình đào tạo xác thực để tạo nguồn nhân lực cho tỉnh và khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Đồng thời xác định hiện trạng nguồn nhân lực ngành nghề trong nông nghiệp hiện nay của tỉnh An Giang và đề xuất nhu cầu nhân lực ngành nghề trong nông nghiệp của tỉnh An Giang năm 2010, đề xuất những giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành nghề trong nông nghiệp ở tỉnh An Giang đến năm 2010.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1255
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nhanluc.pdfLiên hệ với tác giả khi cần xem toàn văn435,71 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.