Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1257
Nhan đề: Ảnh hưởng của kỹ thuật canh tác (IPM) đến xoài Thanh Ca trong mô hình vườn đồi ở xã Ba Chúc - Tri Tôn - An Giang
Tác giả: Minh, Nguyễn Văn
Từ khoá: Xoài
Kỹ thuật canh tác
Nông nghiệp
Mô hình trồng trọt
An giang
Năm xuất bản: 7-Aug-2009
Tóm tắt: Sử dụng PRA, bảng phỏng vấn các nông hộ trồng xoài để phân tích hiện trạng canh tác, quản lý sâu bệnh có liên quan đến IPM và bố trí thí nghiệm lô phụ (Split-plot design) 2 nhân tố gồm nhân tố phụ (có hoặc không sử dụng kỹ thuật canh tác IPM) và nhân tố chính (2 loại hoá chất XLRH: nitrat kali và fotfer-X) để xác định hiệu quả của kỹ thuật canh tác IPM và loại hoá chất XLRH. Số liệu được phân tích ANOVA và LSD bằng phần mềm MSTATC. Tổng kết nghiên cứu đưa ra kiến nghị khuyến cáo nông dân làm theo qui trình để giảm chi phí và tăng thu nhập.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1257
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanMinh09.pdf1,93 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.