Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1261
Nhan đề: Khảo sát khả năng chịu ngập, sinh trưởng, năng suất và dinh dưỡng của cỏ Paspalum atratum
Tác giả: Diễm, Đỗ Thị Thúy
Từ khoá: Paspalum atratum
Sinh trưởng
Năng suất
Giá trị dinh dưỡng
Năm xuất bản: 10-Feb-2009
Tóm tắt: Cây cỏ Paspalum atratum được trồng phổ biến ở những vùng đất cao làm thức ăn gia súc vì nó có giá trị dinh dưỡng và năng suất cao. Nghiên cứu đánh giá khả năng chịu ngập của loại cây này và đưa ra các thông số về chất lượng cỏ như vật chất khô, protein thô, xơ acid, tỷ lệ tiêu hóa in vitro...
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1261
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoThiThuyDiem.pdf1,64 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.