Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1263
Nhan đề: Ảnh hưởng của tỉ lệ rau muống (Ipomoea aquatica), bình linh (Leucaena leucocephala), mai dương (Mimosa pigra) và thức ăn hỗn hợp trong khẩu phần đến mức ăn vào, tỉ lệ tiêu hóa, môi trường dạ cỏ và tăng trọng của dê thịt
Tác giả: Hồng, Nguyễn Thị Thu
Từ khoá: Tỉ lệ rau muống
Tỉ lệ bình linh
Tỉ lệ mai dương
Thức ăn hỗn hợp
Mức ăn
Tỉ lệ tiêu hóa
Môi trường dạ cỏ
Dê thịt
Năm xuất bản: 16-Feb-2009
Tóm tắt: Nội dung trình bày gồm ba phần chính, phần giới thiệu nêu lên đối tượng, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, đăc điểm cây Mai dương, Bình linh và Rau muống. Phần 2 - kết quả và thảo luận, nêu lên các thí nghiệm về thành phần dinh dưỡng, mức ăn, tỉ lệ tiêu hóa, mức ảnh hưởng...Phần ba trình bày những kết luận và kiến nghị.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1263
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuHong.pdf2,58 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.