Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1272
Nhan đề: Đánh Giá Hiện Trạng Chăn Nuôi Và Nguồn Thức Ăn Cho Chăn Nuôi Bò Trên Địa Bàn Các Huyện Thoại Sơn, Tịnh Biên, Tri Tôn Tỉnh An Giang
Tác giả: Hồng, Nguyễn Thị Thu
Từ khoá: Nghiên cứu khoa học
Chăn nuôi bò
Nguồn thức ăn
Thoại sơn
Tịnh biên
Tri tôn
An giang
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tóm tắt: Đề tài tiến hành điều tra nguồn thức ăn cho chăn nuôi bò, tạp quán và kỹ thuật chăn nuôi của người dân địa phương. Những khó khăn tồn tại trong quá trình phát triển đàn bò ở địa phương. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp kinh tế kỹ thuật để đẩy nhanh tiến trình phát triển chăn nuôi bò của tỉnh nhà.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1272
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dieutranuoibo.pdf604,16 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.