Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1277
Nhan đề: Thực Hiện Tiêu Bản Về Sự Sinh Sản Của Tế Bào Thực Vật
Tác giả: Thanh, Trần Thị Ngọc
Ngân, Phan Thị Kim
Từ khoá: Nghiên cứu khoa học
Tiêu bản
Tế bào thực vật
Sự sinh sản
Công nghệ sinh học
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu và thực hiện tiêu bản tạm thời và cố định về quá trình sinh sản ở tế bào thực vật
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1277
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thuchientieuban.pdf626,27 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.