Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12886
Nhan đề: Giáo trình: Chính sách Kinh tế - Xã hội (Tái bản)
Tác giả: Hà, Đoàn Thị Thu (Chủ biên)
Huyền, Nguyễn Thị Ngọc
Từ khoá: Giáo dục Chính trị
Chính sách xã hội
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12886
Appears in Collections:Giáo dục Chính trịItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.