Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13416
Nhan đề: Phân tích rủi ro lãi suất và một số giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang
Tác giả: Tuấn, Đoàn Minh
Từ khoá: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Lãi suất
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh (DH8QT)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13416
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doan Minh Tuan. SVLV000608.pdf16,72 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.