Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1343
Nhan đề: Vai trò của ngành tiểu thủ công nghiệp đối với việc xây dựng nông thôn mới ở xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa
Tác giả: Thông, Nguyễn Văn
Từ khoá: Tiểu thủ công nghiệp
Kinh tế
Nông thôn
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng vai trò của ngành tiểu thủ công nghiệp trong vấn đề xây dựng nông thôn mới ở xã Long Giang. Qua đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp theo hướng xây dựng nông thôn mới.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1343
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Thong.pdf808,34 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.