Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13506
Nhan đề: Ảnh hưởng của một số chế phẩm vi sinh và urea trong phân huỷ rơm rạ đến sinh trưởng và năng suất lúa trồng trên đất phèn tại tỉnh Đồng Tháp
Tác giả: Duy, Mai Vu
Ve, Nguyen Bao
Hoi, Nguyen Thanh
Tai, Nguyen Thanh
Từ khoá: Urea
Trichomix-DT
TricôĐHCT-Lúa von
Dascella
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Can Tho University; Dong Thap Department of Science and Technology
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra loại chế phẩm vi sinh và urea trong phân hủy rơm rạ đến sự sinh trưởng và năng suất lúa 3 vụ trồng trên đất phèn tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp vụ Hè Thu, 2016. Thí nghiệm thừa số 2 nhân tố trong khối hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD) với 3 lần lại; Nhân tố 1 là Urea: (1) không xử lí Urea, (2) Có xử lí Urea. Nhân tố 2 là 3 chế phẩm vi sinh: (1) vùi rơm, không xử lí vi sinh, (2) vùi rơm có xử lí chế phẩm TricôĐHCT-Lúa von, (3) vùi rơm có xử lí chế phẩm Tricho DHCT, (4) vùi rơm có xử lí chế phẩm Dascella. Kết quả cho thấy, vùi rơm có xử lí Dascela có hiệu quả cao nhất, giúp gia tăng số chồi/m2(650,8 chồi/m2); số hạt/bông, số bông/m2, năng suất lúa (6,1 tấn/ha).
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang – 2019, Vol 7 (3), 91 – 98
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13506
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1575014384-maket-11-part-c-2019c10-bai-dich-mai-vu-duy-2510pdf.pdf260,29 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.