Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/14266
Nhan đề: Phát triển kỹ năng nghề nghiệp (kỹ năng Sư phạm Ngữ văn)
Tác giả: Chinh, Trần Tùng
Từ khoá: Kỹ năng Sư phạm Ngữ văn
Sư phạm Ngữ văn
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/14266
Appears in Collections:Sư phạm Ngữ văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
(2018) Tran Tung Chinh. Phat trien ky nang su pham ngu van.pdf792,96 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.