Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1940
Nhan đề: Quan hệ đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1868 đến năm 1912
Tác giả: Tùng, Lê Thanh
Từ khoá: Quan hệ đối ngoại
Nhật bản
Đối ngoại
Lịch sử
Tóm tắt: Gồm có 3 chương đề cập đến quan hệ đối ngoại của nhật Bản tù năm 1868 đến năm 1912. Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Quan hệ đối ngoại của Nhật Bản (1868 -1885); Chương 3: Quan hệ đối ngoại của Nhật Bản (1886 - 1912)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1940
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thanh Tung.pdf2,1 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.