Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1951
Nhan đề: Bài toán hỗn hợp cho phương trình nhiệt phi tuyến trong hình vành khăn: Dáng điệu tiệm cận của nghiệm khi thời gian lớn
Tác giả: Nhàn, Lê Công
Từ khoá: Toán học
Phương trình nhiệt phi tuyến
Hình vành khăn
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học Khoa học Tự nhiên
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1951
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Cong Nhan.pdf409,31 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.