Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1952
Nhan đề: Phức Koszul và lý thuyết bội
Tác giả: Bản, Phạm Văn
Từ khoá: Toán học
đại số
Lý thuyết số
Phức koszul
Lý thuyết bội
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm Hà Nội
Tóm tắt: Trình bày về phức Koszul, những tính chất của phức Koszul và đồng đều Koszul; Hàm Hilbert, bội hình thức và những tính chất của bội hình thức...
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1952
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Van Ban.pdf445,7 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.