Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1953
Title: Hướng dẫn sinh viên tự ôn tập củng cố phần cơ học trong chương trình vật lý đại cương với sự hỗ trợ của sơ đồ tư duy
Authors: Duyệt, Trần Quốc
Keywords: Cơ học
Vật lý
Sơ đồ tư duy
Vật lý đại cương
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Sư phạm Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng MindMap trong việc tự ôn tập củng cố kiến thức vật lý của sinh viên, hướng dẫn sinh viên tự ôn tập củng cố phần cơ học trong chương trình vật lý đại cương với sự hỗ trợ của sơ đồ tư duy. Thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi của việc tự ôn tập củng cố với sự hỗ trợ của sơ đồ tư duy
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1953
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Quoc Duyet.pdf8.62 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.