Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1963
Nhan đề: Hướng động
Tác giả: Duyên, Nguyễn Ngọc
Từ khoá: đời sống thực vật
Sinh học
Bài giảng điện tử
Năm xuất bản: 2013
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần V năm 2013 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1963
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huong dong - Nguyen Ngoc Duyen 1.pdf2,31 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.