Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1987
Nhan đề: Phương pháp nghiên cứu định tính
Tác giả: Briesen, Detlef
Từ khoá: Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp định lượng
Phương pháp định tính
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Tài liệu được trình bày bằng tiếng Việt và tiếng anh
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1987
Appears in Collections:Hội thảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.