Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1989
Nhan đề: Điện động lực học (Sách Đại học Sư phạm)
Tác giả: Phúc, Đào Văn
Từ khoá: điện từ trường
Tĩnh điện trường
Từ trường dừng
Sóng điện từ
Vật lý
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1989
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dien dong luc hoc.pdf1,07 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.