Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1990
Nhan đề: Vật lý hạt cơ bản (Dùng cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm Vật lý)
Tác giả: Mện, Nguyễn Văn
Từ khoá: Vật lý
Hạt cơ bản
Tài liệu giảng dạy
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1990
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vat ly hat co ban.pdf909,42 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.