Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1992
Nhan đề: Quản trị sản xuất
Tác giả: Phát, Lê Trung Ngọc
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Quản lí sản xuất
Quản trị sản xuất
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Tổng quan về nền tảng tiến hành hoạt động quản trị sản xuất; trình bày các thiết kế hệ thống sản xuất và các phương pháp vận hành hệ thống sản xuất
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1992
Appears in Collections:Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File SizeFormat 
Quan tri san xuat - Le Trung Ngoc Phat.pdf42,85 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.