Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2006
Nhan đề: Đại học An Giang, một năm nhìn lại với quyết tâm mới
Tác giả: Tùng, Lê Minh
Từ khoá: Giáo dục
Công tác giảng dạy
Thành tựu
Đại học an giang
Năm xuất bản: Jan-2011
Tùng thư/Số báo cáo: Số 44;
Tóm tắt: Thông tin khoa học số 44, chuyên đề mừng Xuân Tân Mão 2011
Mô tả: Thông tin khoa học số 44
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2006
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1. dhag mot nam nhin lai voi quyet tam moi.pdf11,47 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.