Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2012
Nhan đề: Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh Hội nhập Quốc tế
Tác giả: Quảng, Hoàng Xuân
Từ khoá: Giáo dục việt nam
Hội nhập quốc tế
Giáo dục
Năm xuất bản: Jan-2011
Tùng thư/Số báo cáo: Số 44
Tóm tắt: Thông tin khoa học số 44, chuyên đề Mừng xuân Tân Mão 2011
Mô tả: Thông tin khoa học số 044
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2012
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7. Giao duc VN trong boi canh hoi nhap quoc te.pdf6,68 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.