Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2024
Nhan đề: Nâng cao chất lượng hoạt động âm nhạc cơ sở
Tác giả: Lộc, Trần Đình
Từ khoá: âm nhạc
Hoạt động âm nhạc
Năm xuất bản: Jan-2011
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 44
Tóm tắt: Thông tin khoa học số 44, chuyên đề mừng Xuân Tân Mão 2011
Mô tả: Thông tin khoa học số 044
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2024
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20. nang cao chat luong hoat dong am nhac co so.pdf4,17 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.