Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2052
Nhan đề: Những nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại học An Giang trong năm học 2011- 2012
Tác giả: Tùng, Lê Minh
Từ khoá: Đại học an giang
Năm học 2011- 2012
Năm xuất bản: Sep-2011
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 47
Mô tả: Thông tin khoa học số 047
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2052
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.nhung NV trong tam cua truong HAG.pdf8,75 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.