Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2061
Nhan đề: Trang tin hoạt động trường Đại học An Giang
Tác giả: Sơn, Trần Thanh
Phương, Nguyễn Thị Lan
Trí, Lâm Minh
Mai, Ngô Thị Xuân
Phương, Trần Ngọc
Đông, Lê Thị Á
Từ khoá: Trang tin
Hoạt động
Đại học an giang
Năm xuất bản: Sep-2011
Nhà xuất bản: Đại học an giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 47
Mô tả: Thông tin khoa học số 047
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2061
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10. trang tin HD truong DHAG.pdf39,92 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.