Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2087
Nhan đề: Xác định mật số tối hảo của rầy nâu cây lúa truyền được bệnh lùn lúa cỏ trong điều kiện nhà lưới
Tác giả: Dũng, Nguyễn Phú
Nhanh, Trần Văn
Từ khoá: Cây lúa
Bệnh hại lúa
Rầy nâu
Nhà lưới
Năm xuất bản: Jan-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 49
Tóm tắt: Thông tin khoa học số 049, chuyên đề mừng Xuân Nhâm Thìn 2012
Mô tả: Thông tin khoa học số 049
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2087
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.