Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2091
Nhan đề: Báo cáo tóm tắt kết quả dự án “Giảm thiểu tác động của biến đổi nguồn nước dựa vào cộng đồng"
Tác giả: Thủy, Phan Thái Bích
Từ khoá: Nguồn nước
Báo cáo tóm tắt
Biến đổi khí hậu
Năm xuất bản: Jan-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 49
Tóm tắt: Thông tin khoa học số 049, chuyên đề mừng Xuân Nhâm Thìn 2012
Mô tả: Thông tin khoa học số 049
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2091
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.