Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2096
Nhan đề: Nghiên cứu ứng dụng bể phản ứng kỵ khí dòng chảy ngược với chất mang hạt PVA gel xử lý nước thải chế biến thủy sản
Tác giả: Chi, Lê Thị Cẩm
Nghiêm, Lê Hoàng
Long, Võ Huỳnh Kim
Từ khoá: Xử lý nước thải
Chế biến thủy sản
Nước thải chế biến thủy sản
Năm xuất bản: Jan-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 49
Tóm tắt: Thông tin khoa học số 049, chuyên đề mừng Xuân Nhâm Thìn 2012
Mô tả: Thông tin khoa học số 049
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2096
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23.NC UD be phan ung ky khi dong chay nguoc voi chat mang hat pua gel.. .pdf5,34 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.