Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2114
Nhan đề: Ảnh hưởng của phương pháp bao màng đến chất lượng trái xoài Cát hòa lộc (Mangifera indica L.) sau thu hoạch ở nhiệt độ thường
Tác giả: Hiển, Trần Xuân
Từ khoá: Cây xoài
Xoài cát hòa lộc
Phương pháp bao màng
Năm xuất bản: Jun-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 50
Mô tả: Thông tin khoa học số 050
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2114
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.Anh huong cua PP bao mang den chat luong xoai cat hoa loc....pdf9,04 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.